پورتال اطلاع رسانی خبری آموزشی پژوهشی علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
  نام و نام خانوادگی   
  نام خانوادگی (انگلیسی)  
  نام (انگلیسی)  
  شماره شناسنامه   
  شماره دانشجویی  
  نام دانشکده   
  نام مقطع تحصیلی  
  رشته تحصیلی  
  *کد ملی   
  تصویر کارت ملی   
  تصویر کارت دانشجویی  
  آدرس پستی   
  *شماره همراه   
  تاریخ ثبت فرم   1401/03/02
    
  ثبت درخواست

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0