کلیپ ها و مطالب آموزشی
منابع آزمون کمکهای اولیه (تاریخ برگزاری99/11/27) منابع آزمون:
مروری براحیا قلبی -ریوی در بزرگسالان

اصول کمکهای اولیه