اخبار اسلایدی
همه با هم برای تبلیغ سلامت
امروزه سیر اپیدمیولوژیک بیماری ها از بیماری های واگیر به سمت بیماری های غیرواگیر در حال تغییر است و این در حالی است که سهم قابل توجهی از این بیماری ها از طریق کنترل عوامل خطر قابل پیشگیری هستند.
طاهره رضاقلیکارشناس بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرادر نشستشورای سلامتبرگزار شدهدر روز دوشنبه 13 شهریور 96با حضورخدایاری معاون فرماندار، دکتر خوشنویس زاده مدیر شبکه بهداشت- درمان ونمایندگان ادارات این شهرستان ضمن بیان این مطلب اظهار داشت:تبلیغات دخانیات والکل،تغییردرفرآوریوتولیدموادغذاییو همچنین تغییردرالگویزندگیوکار همگی از عواملی هستند که باعث افزایش بیماری های غیرواگیر در جهان امروز شده است.
ایشان تاکید کرد:کنترل بیماری هایغیرواگیرنیازبهرویکردیدوسویهدارد که عبارتند از اجرایسیاستهاییباهدفکاهشعواملخطردرسطحجامعه(مانند قوانین و مالیات)و همچنین فراهم کردنمداخلاتومراقبتهایاولیهبرایبیمارانمبتلا.
این کارشناس با اشاره بر این موضوع که کشش تقاضا به دلیل تبلیغات کاذب در مورد بسیاری از کالاها و خدمات رو به افزایش میباشد، ادامه داد: قانونگذار به منظور کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامت و کاهش کشش تقاضای این نوع کالاها و خدمات در برنامه پنجم توسعه اجتماعی و اقتصادی ماده 37 به این موضوع توجه نموده تا با وضع عوارض، اخذ جریمه و منع تبلیغات موفق به این منظور گردد.
به گفته ویبراساسماده37برنامهپنجمتوسعه،برایپیشگیریومقابلهبابیماریهاوعواملخطرسازسلامتیکهبیشترینهزینهاقتصادی واجتماعیرادارنداقداماتی از جمله ابلاغ فهرستاقداماتوکالاهایآسیبرسانبهسلامتوداروهایبااحتمالسوءمصرفو همچنین ممنوعیت تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت انجاممیشود که این امر در ایران در سال 1393 نیز صورت گرفته است.
در پایان رضاقلی ضمن بیان لیست این کالاها و اقدامات، با اشاره به این مطلب که تبلیغات برای سلامت نیاز به رویکردی همه جانبه دارد خاطر نشان کرد:توانمندسازی جامعه برای شناسايي و اجتناب از خريد و مصرف مواد و خدمات تهديدکننده سلامت ،حمايت طلبی برای تاثير بر تصميم گيرندگان و ترغيب آنان برای همراهی با برنامه و عدم تبليغ مواد و خدمات تهديدکننده سلامت از  راهبردهای اساسی برنامه می باشند.