اخبار اسلایدی
خطری که تمامی جوانب زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد
داشتن یک پیش بینی صحیح از جمعیت، یکی از مهم ترین سیاست هایی است که هر نظامی باید برای هرگونه برنامه ریزی بلند مدت خود مدنظر قرار دهد. پیری جمعیت پدیده ای است که در بسیاری از کشورهای دنیا اتفاق افتاده و ایران اولین کشوری نیست که با این پدیده روبه رو می شود. افزایش سن جمعیت، از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای کشورها اهمیت داشته و به عنوان چالشی پیش روی دولت ها مطرح است.
باستناد آمار تهیه شده توسط گروه سلامت جمعیت و خانواده وزرات بهداشت شاخص سالمندی کشور ( بالای 60 سال ) 8.2 درصد و در استان قزوین 7.9 درصد می باشد. در صورت ادامه این روند در سال 1480 که رشد جمعیت منفی می گردد 34 درصد آن را سالمندان تشکیل می دهند که در این صورت کشور، جمعیت جوان، بارور و نیروی دفاعی کافی نخواهد داشت.
نوشین جنتی فر کارشناس برنامه باروری سالم مرکز استان با بیان مطالب فوق سخنان خود را این چنین ادامه داد که: نرخ باروری کلی، متوسط تعداد فرزندانی است که یک زن در طول دوره باروری خود به دنیا می آورد. برای پیشگیری از منفی شدن رشد جمعیت، این میزان باید حداقل 2.1 فرزند باشد. هدف برنامه باروری سالم و جمعیت افزایش نرخ باروری کلی مبتنی براهداف سلامت با در نظر گرفتن کاهش با بیماری های ناشی از بارداری های ناخواسته و پرخطر می باشد.
جنتی فر پس از ذکر مقدمه فوق در جمع بهورزان و مراقبین سلامت شهرستان بویین زهرا به تحلیل و بررسی وضعیت فعلی کشور، استان و شهرستان در خصوص رشد جمعیت و نرخ باروری، عوامل کاهش سریع میزان باروری کلی، علل افزایش سن ازدواج و درصد طلاق در سطح استان و شهرستان پرداخت.
همچنین دستورالعمل های برنامه باروری سالم، نحوه استخراج آمارها و شاخص های این برنامه، نمودار گردش کارخدمت فاصله گذاری، مشاوره فرزند آوری، معایب تک فرزندی، اهداف کمی برنامه باروری سالم و سایر مطالب مربوط به برنامه توسط ایشان آموزش داده شد.
مشاوره فرزندآوری به زوجین واجد شرایط فرزندآوری
پیامدهای افزایش سن و افزایش احتمال برخی از مخاطرات بارداری در سن بالا: دیابت دوران بارداری، وزن کم نوزاد هنگام تولد، افزایش مسمومیت دوران بارداری، زایمان زودرس، جفت سرراهی، ... و هم چنین احتمال ناباروری با افزایش سن، افزایش احتمال از دست دادن فرصت های مناسب برای فرزندآوری سالم  و مشکل در درمان ناباروری.
اهم مشاوره فرزندآوری در افراد تک فرزند
کودک خانواده تک فرزند خواهر و برادر ندارد و از تعاملات آن محروم خواهد ماند.
اکثریت کودکان تمایل به داشتن خواهر و برادر دارند.
فرزندان خانواده های تک فرزند احتمالا فاقد خاله، دایی، عمه و عمو می باشند.
اندیشمندان با تک فرزندی مخالف هستند.
رواج تک فرزندی باعث می شود که جمعیت کشور رو به پیری برود و فضای جوانی و شادابی کمتر دیده شود.
تداوم تک فرزندی درطول زمان باعث کاهش جمعیت کشور می شود.
کاهش نیروی کار فعال و پویای جامعه، موجب رکود بیشتر اقتصاد و تولید خواهد شد.
تمایل به تک فرزندی در خانواده های تحصیل کرده، می تواند سبب کاهش متوسط ضریب هوشی جامعه شود.
با توجه به زیاد شدن امید به زندگی، تک فرزندان نمی توانند به راحتی همه مسئولیت نگهداری از پدر و مادر مسن خود را تقبل کنند و نیاز به خانه های سالمندان افزایش می یابد.
نکات کلیدی معایب تک فرزندی
توجه افراطی(مادی- عاطفی) و لوس کردن، حفاظت بیش از حد و بیش تیماری( توجه بیش از حد)، تشدید استرس، کوتاهی در تربیت و ادب کردن- تعیین نکردن حد و مرز، جبران افراطی ناشی از احساس گناه، توقعات غیرمنطقی و غیرواقع بینانه،  نظارت افراطی، انتقاد بیش از حد، رقابت با دیگر والدین، برخورد با بچه همانند یک فرد بالغ و تحسین افراطی و بیش از حد.
شایان ذکر است مطالب فوق در کارگاه دو روزه باروری سالم که در روزهای دوشنبه و سه شنبه 23 و 24 مرداد 96 در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت – درمان شهرستان بویین زهرا جهت تمامی بهورزان و مراقبین سلامت شهرستان با هماهنگی واحد بهداشت خانواده و با همت سمیه درزی رامندی کارشناس برنامه باروری سالم بهداشت خانواده این شبکه  تشکیل گردید بیان شد.