اخبار اسلایدی
ارزیابی ارگونومی تعدادی از کارگاههای تحت پوشش مراکز بویین زهرا و عصمت آباد به روش ویشا
یکی از روشهای ارزیابی ارگونومی، روش حد مجاز بلند کردن دستی بار به روش wisha (ویشا) می باشد که هدف نهایی از این روش ارزیابی این است که وزن بار در حد مجاز آن تعیین گردد. برای تعیین وزن بار مجاز در این روش چک لیستی تهیه شده که در این چک لیست وزن بار، ناحیه بلند کردن بار، فرکانس بلند کردن بار و زاویه چرخش فرد در هنگام بلند کردن بار در فرمول قرار داده می شود تا حد مجاز بار بدست آید که در نهایت حد مجاز بار مطلوب یا خطرناک ارزیابی می گردد.
در همین راستا تعدادی از کارگاههای تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت بویین زهرا و عصمت آباد توسط مهندس مهدی صحرایی، کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بویین زهرا و عصمت آباد به این روش مورد ارزیابی قرار گرفتند که در بیشتر موارد نتایج ارزیابی مطلوب بوده و تعداد کمی از کارگاهها دارای شرایط نامطلوب بوده اند که آموزش و توصیه های لازم در جهت کاهش وزن بار، به کارفرمایان مربوطه ارائه داده شد.
قابل ذکر است این ارزیابی در روز سه شنبه 24 مرداد 96 انجام گرفته است.