اخبار اسلایدی
بازدید مشترک و بررسی مشاغل سخت و زیان آور شرکت پاکنام بویین زهرا
مشاغل سخت و زیان آور به مشاغلی اطلاق می شود که حداقل یکی از عوامل زیان آور فیزیکی (صدا وارتعاش، روشنایی، پرتوها و تنش های حرارتی)، عوامل شیمیایی محیط کار (گردوغبار، گاز و بخار و ...)، عوامل ارگونومیکی (حمل بار، وضعیت بدن، ابزار کار و...) و تنش های روانی، متناسب با استاندارد ها و حدود تعین شده نباشد. این گونه مشاغل به دو دسته مشاغل سخت و زیان آور الف و ب تقسیم می گردند. مشاغل الف گروهی از مشاغل سخت و زیان آور می باشند که ماهیتاٌ قابل حذف یا کنترل نمی باشند ولی مشاغل نوع ب از جمله مشاغل سخت و زیان آور هستند که قابل کنترل یا حذف می باشند و کارفرما موظف است ظرف مهلت 2 سال نسبت به حذف یا کنترل عوامل اقدام نماید.
یکی از وظایف عمده و اصلی بازرسان بهداشت حرفه ای بررسی مشاغل سخت و زیان آور به همراه نماینده اداره کار می باشد.
لذا در این راستا و با درخواست شرکت پاکنام مبنی بر حذف برخی از مشاغل سخت و زیان آور آن شرکت، اعضاء کمیته هیئت تجدید نظر سخت و زیان آور شهرستان بویین زهرا مهندس اصغر پایون کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت، مهندس پیمان بابایی بازرس اداره کار با همراهی مهندس یداله یوسفی بازرس بهداشت حرفه ای و عضو کمیته بدوی سخت و زیان آور شهرستان در روز سه شنبه دهم مرداد 96 از این شرکت، بازدید کردند.
به گفته مهندس پایون خوشبختانه با پیگیری های بازرسان بهداشت حرفه ای صورت گرفته و با همکاری و تلاش مدیران اجرای شرکت پاکنام، برخی از مشاغل نوع ب حذف گردیدند که بیانگر ایجاد محیط سالم و ایمن برای کارکنان مجموعه و در نهایت افزایش امید به زندگی خواهد شد.