اخبار اسلایدی
اجرای طرح مداخلات اجتماع محور در شهر بویین زهرا کلید خورد
با توجه به افزایش روزافزون مشکلات و آسیب های اجتماعی از یک سو و نیز نقش سازمان های مردم نهاد، تشکل های محله ای و رویکردهای اجتماع محور در کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، ارتقای سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر، نیاز مبرم به طراحی و استقرار یک مدل اجتماع محور را بیش از پیش مطرح می نماید. در بسیاری از کشورها، استفاده از رویکردهای اجتماع محور تأثیرات مناسبی داشته است و توسعه این مدل ها می تواند به مشارکت بیشتر مردم و سازمان های غیر دولتی در برنامه ریزی های سلامت و نیز توسعه همکاری بین بخشی و بین بخشی دولتی و غیر دولتی منجر گردد و در نهایت به هم افزایی اقدامات حوزه سلامت منجر گردد.
محمد حسین کرمی کارشناس سلامت روان و رفتار شبکه بهداشت – درمان شهرستان بویین زهرا در نشست درون بخشی این شبکه که با حضور دکتر آرش خوشنویس زاده مدیر شبکه، حسن کاظمی رودباری سرپرست مرکز بهداشت و محمد افشار کارشناس مسئول سلامت روان تشکیل شد با بیان مطلب فوق ادامه داد: توانمند سازي مردم در حل مشكلات اجتماعی توسط خودشان، افزایش مشارکت مردم در انجام كار گروهي، افزایش ارتباطات بين فردي مردم و افزایش مهارتهاي اجتماعي و مشاركت و عملكرد اجتماعي مردم از اهداف اختصاصی این طرح است.
در ادامه محمد افشار عنوان داشت: افزايش مشاركت مردم در برنامه هاي سلامت، بهبود ارتباط مسئولين با مردم جهت انجام پروژه هاي مشترك مربوط به حوزه سلامت، افزايش استفاده از منابع و داشته هاي محلي ساکنین و شهر براي ارتقاي سلامت مردم و تخصيص بهينه منابع از اهداف کاربردی این طرح است.
در این نشست که روز پنجشنبه پنجم مرداد 96 در محل دفتر مدیریت شبکه تشکیل شد با مصوباتی همراه بود.
همفکری با کارشناسان مسئول جهت تعیین محله آسیب خیز درشهر، برنامه ریزی برای اجرای جلسات بین بخشی و مستند سازی تمامی برنامه ها توسط روابط عمومی.