نمودار سازمانی


      برای مشاهده تاپ چارت دانشگاه لطفا کلیک کنید

     برای مشاهداه نموادار سازمانی شبکه بهداشت و درمان کلیک کنید.


تلفن های تماس : 02834222229  و 02834221660

نمابر : 028334224684

پست الکترونیک (شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین زهرا)  : 
bz_hc@qums.ac.ir

پست الکترونیک (مدیر سایت)  :   It_bz@qums.ac.ir

فرم الکترونیک ارتباط با مدیر شبکه بهداشت و درمان بوئین زهرا 

بررسی و پاسخ گویی به کلیه فرم های الکترونیک حداکثر تا 72 ساعت پس از رویت به صورت تماس تلفی می باشد 
در صورت عدم پاسخ گویی با شماره تماس 34222229 تماس حاصل فرمایید.