كوچك يا بزرگ كردن بخش :.نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال شبکه بهداشت بوئین زهرازیرپورتال شبکه بهداشت بوئین زهرا
صفحه جدgxgxgfdید
Collapse حوزه مدیریتحوزه مدیریت
مدیریت فعلی
مدیران قبلی
نمودار سازمانی
دانش مدیریت
Expand غذا و داروغذا و دارو
Expand نظارت بر درماننظارت بر درمان
ریاست مرکز بهداشت شهرستان
Expand گالری عکسگالری عکس
گزارش های ویژه
برنامه استراتژیک
تاریخچه
معرفی شهرستان
Collapse واحدهای فنیواحدهای فنی
Expand آموزش و ارتقاء سلامتآموزش و ارتقاء سلامت
امار
Expand واحد نظارت بر امور دارو  و  مخدرواحد نظارت بر امور دارو و مخدر
واحد آمار
واحد آمار
Expand نظارت بر درماننظارت بر درمان
واحد آمار
Expand بهداشت حرفه ایبهداشت حرفه ای
امار
Expand امور بهورزیامور بهورزی
Expand تغذیهتغذیه
Expand سلامت روان،اجتماعی،اعتیاد و الکلسلامت روان،اجتماعی،اعتیاد و الکل
Expand پیشگیری و مبارزه با بیماریهاپیشگیری و مبارزه با بیماریها
واحد نظارت بر غذا
واحد آمار
Expand امور آزمایشگاه هاامور آزمایشگاه ها
آمار
Expand آمارآمار
Expand بهداشت مدارسبهداشت مدارس
صفحه جد.kmlkm.lkm.ید
آمار
صفحه آمار
Expand بهداشت محیطبهداشت محیط
امار
Expand بهداشت دهان و دندانبهداشت دهان و دندان
آمار
Expand جلب مشارکت های مردمیجلب مشارکت های مردمی
Expand گسترشگسترش
Expand بهداشت خانواده بهداشت خانواده
Expand واحد بهداشت روانواحد بهداشت روان
واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا
دبیرخانه سیاستگذاری سلامت شهرستان
رحمانی
Collapse مراکز بهداشتی درمانیمراکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی ارداق
مرکز بهداشتی درمانی ابراهیم آباد
مرکز بهداشتی درمانی شهرک مدرس
مرکز بهداشتی درمانی سگزآباد
مرکز بهداشت درمانی آراسنج
مرکز بهداشت درمانی لهارد
مراکز بهداشتی درمانی شهری بوئین زهرا
مرکز بهداشتی درمانی عصمت آباد
مرکز بهداشتی درمانی شال
مرکز بهداشتی درمانی دانسفهان
مرکز بهداشتی درمانی شاهین تپه
920827
پرسشهای متداول
Collapse واحد های پشتیبانیواحد های پشتیبانی
امور مالی
Expand امور اداریامور اداری
Expand امور عمومیامور عمومی
Expand واحد فناوری اطلاعاتواحد فناوری اطلاعات
امور اداری
Collapse میز خدمت الکترونیکیمیز خدمت الکترونیکی
Expand صدور کارت بهداشت برای متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومیصدور کارت بهداشت برای متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
رسیدگی به شکایات بهداشتی شهروندان از طریق سامانه 190
بررسی صلاحیت بهداشتی واحد برای متقاضیان اخذ پروانه کسب
Expand خدمت سلامت مادران خدمت سلامت مادران
Expand خدمت بازدید مشترک با نیروی انتظامی و برخورد قانونی با واحدهای غیر مجاز عرضه دارو ( عطاری، باشگاه بدنسازی ) و کارشناسی کالای قاچاق اقلام مکشوفهخدمت بازدید مشترک با نیروی انتظامی و برخورد قانونی با واحدهای غیر مجاز عرضه دارو ( عطاری، باشگاه بدنسازی ) و کارشناسی کالای قاچاق اقلام مکشوفه
Expand صدور گواهی اشتغال پزشکان ،دندانپزشکان و کارشناسان شاغل در مراکز درمانی صدور گواهی اشتغال پزشکان ،دندانپزشکان و کارشناسان شاغل در مراکز درمانی
Expand پرسش های متداولپرسش های متداول
کارکنان
مراجعین
Expand میز خدمتمیز خدمت
تماس با ما
شرح وظایف واحد
Expand فرایندفرایند
بسته های اطلاع رسانی و آموزشی
مواد آموزشی
راهنمای ارائه خدمت
قوانین و دستورالعمل ها
معرفی واحد
مطالب اموزشی