كوچك يا بزرگ كردن بخش :.نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال شبکه بهداشت بوئین زهرازیرپورتال شبکه بهداشت بوئین زهرا
صفحه جدgxgxgfdید
Collapse حوزه مدیریتحوزه مدیریت
مدیریت فعلی
مدیران قبلی
نمودار سازمانی
دانش مدیریت
Expand غذا و داروغذا و دارو
Expand نظارت بر درماننظارت بر درمان
ریاست مرکز بهداشت شهرستان
Expand گالری عکسگالری عکس
گزارش های ویژه
برنامه استراتژیک
تاریخچه
معرفی شهرستان
Collapse واحدهای فنیواحدهای فنی
Expand آموزش و ارتقاء سلامتآموزش و ارتقاء سلامت
امار
Expand واحد نظارت بر امور دارو  و  مخدرواحد نظارت بر امور دارو و مخدر
واحد آمار
واحد آمار
Expand نظارت بر درماننظارت بر درمان
واحد آمار
Expand بهداشت حرفه ایبهداشت حرفه ای
امار
Expand امور بهورزیامور بهورزی
Expand تغذیهتغذیه
Expand سلامت روان،اجتماعی،اعتیاد و الکلسلامت روان،اجتماعی،اعتیاد و الکل
Expand پیشگیری و مبارزه با بیماریهاپیشگیری و مبارزه با بیماریها
واحد نظارت بر غذا
واحد آمار
Expand امور آزمایشگاه هاامور آزمایشگاه ها
آمار
Expand آمارآمار
Expand بهداشت مدارسبهداشت مدارس
صفحه جد.kmlkm.lkm.ید
آمار
صفحه آمار
Expand بهداشت محیطبهداشت محیط
امار
Expand بهداشت دهان و دندانبهداشت دهان و دندان
آمار
Expand جلب مشارکت های مردمیجلب مشارکت های مردمی
Expand گسترشگسترش
Expand بهداشت خانواده بهداشت خانواده
Expand واحد بهداشت روانواحد بهداشت روان
واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا
دبیرخانه سیاستگذاری سلامت شهرستان
رحمانی
Collapse مراکز بهداشتی درمانیمراکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی ارداق
مرکز بهداشتی درمانی ابراهیم آباد
مرکز بهداشتی درمانی شهرک مدرس
مرکز بهداشتی درمانی سگزآباد
مرکز بهداشت درمانی آراسنج
مرکز بهداشت درمانی لهارد
مراکز بهداشتی درمانی شهری بوئین زهرا
مرکز بهداشتی درمانی عصمت آباد
مرکز بهداشتی درمانی شال
مرکز بهداشتی درمانی دانسفهان
مرکز بهداشتی درمانی شاهین تپه
920827
پرسشهای متداول
Collapse واحد های پشتیبانیواحد های پشتیبانی
امور مالی
Expand امور اداریامور اداری
Expand امور عمومیامور عمومی
Expand واحد فناوری اطلاعاتواحد فناوری اطلاعات
امور اداری
Collapse صدور کارت بهداشت برای متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومیصدور کارت بهداشت برای متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
مسئول ارائه خدمت
مراحل گردش کار
مستندات مورد نیاز
قوانین و مقررات
مدت زمان ارائه خدمت
هزینه های مورد نیاز
پرسش های متداول
رسیدگی به شکایات بهداشتی شهروندان از طریق سامانه 190
بررسی صلاحیت بهداشتی واحد برای متقاضیان اخذ پروانه کسب
Collapse خدمت سلامت مادران خدمت سلامت مادران
مسئول ارائه خدمت
مراحل گرداش کار(فرآیند)
مستندات مورد نیاز
قوانین و مقررات
هزینه های مورد نیاز
مدت زمان ارائه خدمت
پرسش های متداول
Collapse خدمت بازدید مشترک با نیروی انتظامی و برخورد قانونی با واحدهای غیر مجاز عرضه دارو ( عطاری، باشگاه بدنسازی ) و کارشناسی کالای قاچاق اقلام مکشوفهخدمت بازدید مشترک با نیروی انتظامی و برخورد قانونی با واحدهای غیر مجاز عرضه دارو ( عطاری، باشگاه بدنسازی ) و کارشناسی کالای قاچاق اقلام مکشوفه
مسئول ارائه خدمت
مراحل گردش کار (فرآیند)
مستندات مورد نیاز
هزینه های مورد نیاز
مدت زمان ارائه خدمت
پرسش های متداول
قوانین و مقررات
Collapse صدور گواهی اشتغال پزشکان ،دندانپزشکان و کارشناسان شاغل در مراکز درمانی صدور گواهی اشتغال پزشکان ،دندانپزشکان و کارشناسان شاغل در مراکز درمانی
مسئول ارائه خدمت
قوانین و مقررات
مراحل گرداش کار(فرآیند)
مدت زمان ارائه خدمت
مستندات مورد نیاز
هزینه های مورد نیاز
پرسش های متداول
Collapse پرسش های متداولپرسش های متداول
پرسشهای متداول مربوط به آموزشگاه بهورزی
پرسشهای متداول مربوط به واحد آموزش
پرسشهای متداول مربوط به جلب مشارکت مردمی
پرسشهای متداول مربوط به واحد بهداشت حرفه ای
پرسشهای متداول مربوط به واحد آمار
واحد امور اداری
پرسشهای متداول مربوط به واحد تغذیه
پرسشهای متداول مربوط به واحد بهداشت روان
پرسشهای متداول مربوط به واحد بیماریها
پرسشهای متداول مربوط به واحد مدارس
پرسشهای متداول مربوط به واحد بهداشت خانواده
پرسشهای متداول مربوط به واحد بهداشت محیط
پرسشهای متداول مربوط به واحد گسترش
پرسش های متداول واحد آزمایشگاه