نظارت بر درمان
واحد نظارت بر درمان


 شرح وظایف واحد

 آیین نامه ها و دستورالعمل هاآدرس پستی : بوئین زهرا- بلوار شهید بهشتی
تلفن تماس : (34229420)(28)(98+)
فکس : (34228600)(28)(98+)
پست الکترونیک : It_bz@qums.ac.ir
ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15