واحد نظارت بر امور دارو و مخدر
                                                                                                     واحد نظارت بر دارو و مخدر

امور نظارتی
 
آدرس پستی : بوئین زهرا- بلوار شهید بهشتی
تلفن تماس : (34229420)(28)(98+)
فکس : (34224684)(28)(98+)
پست الکترونیک : It_bz@qums.ac.ir
ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15