شرح وظایف
فايلها
فرم پورتال بازرسي هدفمند .docx 64.147 KB
فرم پورتالي گزارش دهي پرتوها.docx 50.624 KB
فرم آماري ارزيابي اقدامات کنترلي و آموزش ارگونومي.xlsx 14.193 KB
فرم پورتال آموزشي ارگونومي .docx 41.445 KB
فرم پورتال گزارش دهي صدا.docx 108.231 KB
فرم پورتال گزارش گيري ارگونومي.docx 104.031 KB
فرم پورتالي روشنايي.docx 97.924 KB
فرم تکميل اجراي پسماندها.pdf 304.063 KB
آموزش هاي ارگونومي.xlsx 9.898 KB
فرم آمار معدن - Copy.docx 15.185 KB
فرم آمار کارگاههاي بخش کشاورزي به تفکيک نوع کارگاه-خمسه-1392.docx 12.616 KB
فرم گزارش حوادث شغلي-92.jpg 223.983 KB
فرم_طرح_درس.doc 38.912 KB
فرم_نظام_پيشنه.doc 62.976 KB
لست_شاغلين_در_معرض_عوامل_زيان_آ.doc 43.52 KB
فرم خام معاينات ساليانه-3-111خمسه.xls 71.168 KB
فرم عملياتي پسماند.pdf 304.063 KB
فرم معاينات شغلي.pdf 279.082 KB
Copy of فرم آماري ارزيابي,اقدامات کن.xlsx 14.79 KB
Copy of آموزش هاي ارگونومي.xlsx 10.446 KB
فرم معاينات شغلي.pdf 279.082 KB
فرم گزارش اقدامات اصلاحي ارگونومي---- جديد.pdf 52.176 KB
فرم گزارش اقدامات اصلاحي ريسک فاکتور هاي ارگونوميکي .docx 20.294 KB
فرم گزارش شناسايي و ارزيابي ريسک فاکتور هاي ارگونوميکي .docx 19.298 KB