پرسش های متداول

      
        
     واحد گسترش واحد بهداشت محیط واحد بهداشت خانواده واحد امور ازمایشگاه ها واحد آموزش وارتقاء سلامت
واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس واحد جلب مشارکت مردمی

  پرسشهای متداول مربوط به واحد آموزش  (مشاهده)

پرسشهای متداول مربوط به واحد بهداشت حرفه ای  (مشاهده)

پرسشهای متداول مربوط به واحد تغذیه  (مشاهده)

  پرسشهای متداول مربوط به واحد بهداشت خانواده  (مشاهده)

  پرسشهای متداول مربوط به واحد جلب مشارکت مردمی  (مشاهده)