شرح وظایف
شرح وظایفبهداشت حرفه ای
شرح فعالیت کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ستادمرکز بهداشت برنامه ریزی :
برنامه ریزی:
1-برنامه ریزی جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار وشناخت مسائل بهداشت حرفه ای در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات
2-تدوینبرنامه استراتژیک واحد و برنامه تفضیلی و عملیاتی
3-تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف
4-برآورد و تامین منابع و امکانات و الزامات مورد نیاز جهت اجرای برنامه هایبهداشت حرفه ای
سازماندهی :
5-هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکزبهداشت ومراکز بهداشتی درمانی تابعه(بین مدیران و کارشناسان و....)
6-هماهنگی بین بخشی و برون بخشی باسازمانهای مرتبط ( معاونت، اداره کل کار و امور اجتماعی، سازمان محیط زیست، شهرداری، اتحادیه‌های صنفی و...)
نظارت و پایش :
7-نظارت و پایشفعالیتهای بهداشت حرفه‌ای ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظریات کارشناسی جهت رفعمشکلات موجود
8-نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز وتهیه و ارسال فیدبک به مراکز مربوطه
9-نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت حرفهای ( طرح خانه های بهداشت کارگری، بهگر و ....)
10-نظارت و پیگیری تشکیلکمیته فنی حفاظت و بهداشت کار
هدایت و رهبری:
11-هدایت برنامهاستراتژیک واحد
12-تلاش در جهت حفظ و تقویت روحیه مشارکتی و انگیزش کارکنانبمنظور ارتقاء فرآیندهای واحد
13-تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائیفرآیندهای واحد بهداشت حرفه ای و بازنگری این دستورالعملها در صورت نیاز
14-همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی استانی ، ملی و مقطعی
15-بررسی پیشنهاداتو پیگیری حل مشکلات واحدهای تحت نظارت
16-تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها ودستورالعملهای کاری مورد نیاز و ابلاغ به مراکز تابعه
شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای ستاد مرکزبهداشت

1-شناسائی و جمع آوری اطلاعات و آمار مشاغل بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی وخدمات تحت پوشش مرکز بهداشت‌
2-همکاری در انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی ازوضعیت بهداشت محیط کار و شناخت مسائل بهداشت حرفه‌ای صنایع تحت پوشش
3-بازدیداز کارگاههای تازه تاسیس جهت صدور صلاحیت بهداشتی
4-ثبت و پیگیری شکوائیه هایبهداشتی دریافت شده تا حصول نتیجه
5-بازدید مشترک از کارخانه‌های بهداشتکارگری و نظارت بر انجام فعالیتهای بهداشتیاران کار
6-همکاری در برنامه‌ریزیو اجرای دوره‌های آموزشی برای گروههای هدف ( کارشناس واحد، کارشناس صنایع،بهداشتیاران کار، بهگران و کارآموزان(
7-همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی،ملی و مقطعی
8-جمع آوری و جمع‌بندی آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای بصورت سهماهه، شش ماهه و سالیانه
9-تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و گزارش فعالیتهایواحد
10-معرفی کارگاههای متخلف از موازین بهداشت حرفه‌ای به مراجع قضائی
11-همکاری در برنامه‌ریزی فعالیتها جهت پیشبرد اهداف بهداشت حرفه ای
12-نظارت و پایش فعالیتهای واحدهای بهداشت حرفه ای مراکزتابعه.
13-هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت و مراکز تابعه
14-همکاری در تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفهای و بازنگری آنها
15-پایش کارگاههای  با بعد کارگری بالای 50 نفر