شرح وظایف
شرح وظایف پست سازمانی:کارشناس مسئول آمار
 
_ جمع آوری وکنترل آمار جمعیت به تفکیک گروهای سنی شهری،روستایی،تیم سیاروافاغنه شهرستان و ورود اطلاعات به نرم افزار Excel،جمع بندی واستخراج آمار جمعیتی شهرستان
- اجرای برنامه نظام ثبت وطبقه بندی علل مرگ
- جمع آوری آمارمرگ ومیر از بیمارستان ها،شهرداری ها(گورستان ها)،مراکز بهداشتی درمانی،خانه های بهداشت،مرکز فوریت های پزشکی وپزشکی قانونی و هماهنگی بااداره ثبت احوال
- ورود اطلاعات درنرم افزار کشوری سیستم جامع ثبت مرگ ومیر،کنترل اطلاعات وارد شده ،حذف موارد تکرار گیری وارسال کامپیوتری اطلاعات وارد شده در شهرستان به استان
- برگزاری کارگاه های آموزشی برنامه نظام ثبت وطبقه بندی علل مرگ ،جهت همکاران محیطی
- انجام هماهنگی های لازم در خصوص مرگ کودکان 59-1ماهه با واحد بهداشت خانواده
- انجام هماهنگی های لازم در خصوص مرگ ناشی از سرطان ،سل ،مننژیت ،ایذز ،خودکشی ها و. . . با واحد مبارزه با بیماریها
-تشکیل جلسات هماهنگی درون بخشی و بین بخشی :فرمانداری،بیمارستان،مدیر شبکه،پزشک قانونی ،ثبت احوال ،شهرداری گورستان ومرکز فوریت های پزشکی
-جمع آوری ،کنترل ،ورود اطلاعات در نرم افزار Zigunitو استخراج شاخص زیج حیاتی
- جمع آوری کنترل ورود اطلاعات درنرم افزارhnis و استخراج شاخص های زیج حیاتی
- جمع آوری ،کنترل واستخراج آمار مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی
- ورود اطلاعات دربانک اطلاعاتی مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی
- ورود اطلاعات درنرم افزار Excel
-طبقه بندی ،تجزیه وتحلیل و تفسیر آمارو اطلاعات
-انجام سر شماری تسهیلات بهداشتی در مانی در سطح شهرستان ها شامل:
 سر شماری پرسنلی،مراکز بهداشتی درمانی،داروخانه ها ،آزمایشگاه ها ،رادیولوژی،اورژانس مراکز توانبخشی و. . .
-اجرای طرح های علمی –پژوهشی
-همکاری در برنامه آمار باسایر واحد ها
- سرشماری پرسنلی ،مراکز بهداشتی درمانی ، داروخانه ها ،آزمایشگاهها ،رادیولوژی
- پایش ونظارت مستمر بر اخذ وارسال بموقع آمار واطلاعات مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
-برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با هر یک از برنامه ها
- برگزاری کارگاه آموزشی مرتبط باهریک از برنامه ها
- آموزش با همکاران جدید الورود به سیستم
- شرکت در سمینارها و ارائه نتایج حاصله از پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فرابری داده ها