شرح وظایف و الزامات قانونی
 واحد بیماریها                                          
                                                    
معرفی: معرفیواحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 گروه تخصصی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهامرکز بهداشت شهرستان نقش بسیار مهم و مؤثری
در سلامتجامعه در بین تمام اقشار مختلف مردم را ایفاد میکند.
 این واحد که شامل بخشهایی چون بیماریهایواگیردار ، غیر واگیر ، زنجیره سرد و توزیع واکسن ،
 بهداشت روان با تلاشهای پیگیرانه ومستمر خود وظایفیچون پایش روند بیماریها ، کشف و کنترل به موقع
 همهگیری ها و رویدادهای غیر معمول ، تعیین گروههای درمعرض خطر ابتلا به بیماری یا مرگ بعلت
بیماریهایشایع و مهم ، طراحی و اجرا برنامه های واکسیناسیون ودرمانهای پیشگیرانه را دارد .
 
شرح وظایف خانم درخشان زاده :
-          جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های ارسالی از واحد های تابعه و تنظیم خط مشی برنامه های اجرایی بیماریهای واگیر و غیر واگیر
-          نظارت بر واحد های بهداشتی سطوح میانی و محیطی بر اساس نظام شبکه
-          برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در جهت افزایش سطح علمی کارکنان رده های میانی و محیطی
-          مشارکت در برنامه ریزی و تنظیم برنامه های تفصیلی و اجرایی سالیانه بیماریهای واگیر و غیرواگیر
-          مدیریت مراقبت( SURVEILLANCE) بیماریها
-          تنظیم و هاهنگی جلسات و همکاری درون بخشی و برون بخشی
شرح وظایف آقای زارعی :
-          برنامه کنترل هپاتیت های ویروسی منتقله ازراه خون
-          برنامه کنترل STI
-          برنامه کنترل HIV
-          برنامه پیشگیری وکنترل فشارخون بالا
-          برنامه پیشگیری وکنترل دیابت
-          برنامه کنترل سل وجذام
شرح وظایف آقای سبحانی :
-          برنامه حذف بیماری مالاریا
-          برنامه پیشگیری ازبروزمواردجدیدبتاتالاسمی
-          برنامه ثبت سرطانها
-          برنامه کنترل سرطانها
-          برنامه ثبت مصدومین دربیمارستان
-          پیشگیری ازسوانح وحوادث خانوادگی درمناطق روستایی 
-          مراقبت بیماری وبا
-          مراقبت عفونتهای بیمارستانی
-          مراقبت اسهالهای خونی
-          مراقبت طغیان بیماریهای منطقله از آب وغذا
-          مراقبت بوتولیسم
-          مراقبت تیفویید
-          مراقبت پدیکلوز
 
 شرح وظایف آقای قاسم خانی :
-          برنامه ایمنسازی علیه بیماریهای هدف EPI
-          مراقبت عوارض نامطلوب واکسیناسیون
-          مراقبت مارگزیدگی
-          مراقبت عقرب گزیدکی
-          مراقبت گال
-          مراقبت تب راجعه کنه ای
-          برنامه کنترل زئونوز(هاری،تب مالت ،CCHF ،کیست هیداتیک ،سالک )
شرح وظایف آقای امیری :
-          واکسیناسیون و پیگیری بیماری هاری
-          واکسیناسیون مننژیت و توام سربازان
-          واکسیناسیون آنفلوآنزای واجدین شرایط
-          واکسیناسیون هپاتیت افراد در معرض خطر
-          توزیع واکسن مراکز تابعه
-          زنجیره سرد
 
 
شرح وظایف خانم رضاقلی :
-          برنامه حذف بیماری سرخک
-          برنامه حذف بیماری سرخجه
-          برنامه حذف بیماری سرخجه مادرزادی
-          ریشه کنی فلج اطفال (مراقبت فلج شل حاد)
-          حذف کزاز نوزادی
-          مراقبت کزازبالغین
-          برنامه مراقبت دیفتری
-          برنامه مراقبت سیاه سرفه
-          برنامه مراقبت مننژیت وتقویت نظام آزمایشگاهی آن
-          برنامه کشوری غربالگری هیپوتیروییدی 
-          برنامه کشوری غربالگری نوزادانPKU
-          برنامه واکنش سریع آنفلوانزا
-          برنامه مراقبت آنفلوانزا
-          برنامه مراقبت ایبولا