شرح وظایف واحد
شرح وظایف واحد بهداشت خانواده :
شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده :
1- طرح ریزی ، تنظیم برنامه ، رهبری و نظارت بر خدمات مامایی
2- ارزشیابی کار کارکنان مامایی و ارشاد آن ها ، تنظیم و فرستادن گزارش برای مسئولین مربوطه در واحد های مامایی
3- همکاری در اجرای برنامه های تحقیقاتی از نظر بهداشت زنان باردار ، علل سقط جنین و ...
4- طرح ریزی و اجرا برنامه های بهداشت عمومی
5- شرکت در کنفرانس و سمینارهای مامایی
6- تهیه و تنظیم استاندارد و مقررات برای خدمات مامایی
7- پیش بینی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع نیازمندی های واحد
8- پیگیری رفع کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی
شرح وظایف کارشناس برنامه مادران :
1-بررسی شا خصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران و تجزیه و تحلیل
2-جمع آوری آمار زایمان و تجزیه و تحلیل شاخصهای زایمان
3-بررسی و پیگیری امور مربوط به مرگ مادران باردار
4-نوشتن برنامه عملیاتی مادران و ارسال به معاونت بهداشتی
5-نظارت ،پایش و ارزشیابی برنامه مادران درمراکز شهری و روستایی
6-تهیه عملکرد شش ماهه برنامه مادران و ارسال به مراکز
7- آموزش نیروهای بدواستخدام
8-آموزش برنامه مادران باردار به کارشناسان – کاردانان – بهورزان منطقه
شرح وظایف کارشناس برنامه باروری سالم :
1- نــظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات در برنامه سلامت باروری براساس بخشنامه های کشوری درمراکز شهری و روستایی
2- جمع آوری و جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار مصرفی اقلام تنظیم خانواده مراکز محیطی
3- تشکیل کمیته توبکتومی برای ارجاعات از سطح مراکز و ارسال تائیدیه برای آن ها
4- برنامه ریزی و هماهنگی برون بخشی جهت پیشبرد برنامه سلامت باروری(شرکت های خصوصی – کارخانجات -تأمین اجتماعی بهزیستی – کمیته امداد)
5- بازدید از مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت و مراکز خصوصی در طول سال
6- بررسی اطلاعات و استخراج شاخص های مرتبط با برنامه های سلامت باروری و ارسال پس خوراند به مراکز شهری و روستایی
7- بررسی مشکلات موجود مربوط به برنامه سلامت باروری در واحدهای محیطی و پیگیری تا رفع آن
8- اموزش پرسنل جدیدالورود سیستم بهداشتی
9- تهیه مطالب آموزشی و پمفلت جهت کارکنان بهداشت خانواده و اقشارجامعه
10- تدوین و پیشنهاد و طرحهای تحقیقاتی با توجه به مشکلات موجود در سطح واحدهای محیطی مرکز بهداشت شهرستان
11- هماهنگی درخصوص برگزاری هفته جمعیت
12- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها هر 3 ماه یکبار
شرح وظایف کارشناس برنامه میانسالان :
1-تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود
2-پیگیری ، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه میانسالان
3-نظارت ، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان
4-جمع آوری ، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه
5-انعکاس فعالیتها ، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی استان
6-هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی ( واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی ) وسازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزیستی ، کمیته امداد ، نهضت سواد آموزی ، شهرداری و 000 ) درجهت پیشبرد اهداف برنامه میانسالان
7-ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه ها
8-هماهنگی درخصوص تهیه ، چاپ و تکثیر و توزیع جزوات ، کتابچه و پمفلت های آموزشی میانسالان
9-بزرگداشت روزهای سلامت زنان و مردان
10-غربالگری سرطانهای شایع زنان
شرح وظایف کارشناس برنامه سالمندان :  
1- تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود
2- پیگیری ، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شیوه زندگی سالم جهت کلیه پرسنل بهداشتی – درمانی و اقشار مختلف جامعه
3- نظارت ، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان
4- جمع آوری ، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه
5- انعکاس فعالیتها ، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی استان
6- هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی ( واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی ) وسازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزیستی ، کمیته امداد ، نهضت سواد آموزی ، شهرداری و 000 ) درجهت پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی
7- ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه ها
9- هماهنگی درخصوص تهیه ، چاپ و تکثیر و توزیع جزوات ، کتابچه و پمفلت های آموزشی سلامت سالمندان
10 – همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت معرفی برنامه ، تکریم و بزرگداشت سالمندان درمناسبت های مختلف مانند هفته جهانی بهداشت ؛ روز جهانی خانواده و هفته سالمند.
11-پیشگیری ، تشخیص زودرس، درمانهای ساده و ارجاع به موقع سالمند
شرح وظایف کارشناس برنامه شیر مادر :
1- اجرای برنامه های آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر
2- مشاوره تغذیه با شیر مادر
3- برنامه ریزی ، تعیین اهداف ، استراتژی ها بر اساس اولویت ها و نقاط ضعف و قوت در عملکرد برنامه ها
4- هماهنگی با مراکز بهداشتی درمانی جهت اجرای برنامه ها
5- نظارت ، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان
6- جمع اوری ، ثبت و تجزیه و تحلیل آمار ها و شاخص های مرتبط با برنامه
7- اجرای برنامه های هفته جهانی شیر مادر ، انعکاس فعالیت ها به معاونت بهداشتی
8- برگزاری کمیته های شیر مادر به صورت فصلی و انعکاس نتایج به واحد های مربوطه
9- پایش بیمارستان های دوستدار مادر و کودک و انعکاس نتایج به واحد های مربوطه
شرح وظایف کارشناس برنامه نظام مراقبت مرگ کودک 1 تا 59 ماهه:
1- اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه در سطح شهرستان
2- نظارت ، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان
3- جمع آوری آمار و تجزیه و تحلیل مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه و تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و ارائه راهکارهای لازم جهت کاهش میزان بروز فوت کودکان 1 تا 59 ماهه
4- برگزاری کمیته های فوت کودکان 1 تا 59 ماهه به صورت فصلی و انعکاس نتایج به واحد های مرتبط
5- پایش نحوه اجرای برنامه در بیمارستان های تحت پوشش و انعکاس نتایج به واحد های مربوطه
6- اجرای برنامه های آموزشی جهت سازمان های برون بخشی و درون بخشی
شرح وظایف کارشناس برنامه اطفال :
1- تجزیه و تحلیل شاخصهای مرتبط با برنامه کودکان در سطح شهرستان
2- جمع آوری اطلاعات آماری مانا و انجام آنالیز و ارائه آمارها به معاون بهداشتی دانشگاه
3- برگزاری کارگاههای آموزشی کودک سالم  و مانا و کودک مصدوم و تکامل  
4- برآورد صحیح از مکملهای مورد نیاز برنامه کودکان
5- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها هر 3 ماه یکبار و تدوین برنامه عملیاتی جهت بهبود شاخص ها
6- بازدید از مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت و مراکز خصوصی در طول سالو نظارت بر نحوه اجرای برنامه
7- بررسی اطلاعات و استخراج شاخص های مرتبط با برنامه های کودکان و ارسال پس خوراند به مراکز شهری و روستایی
8- بررسی مشکلات موجود مربوط به برنامه کودکان در واحدهای محیطی و پیگیری و ..... تا رفع آن
9- آموزش پرسنل جدیدالورود سیستم بهداشتی
10- تهیه مطالب آموزشی و پمفلت جهت کارکنان بهداشت خانواده و اقشارجامعه
      11- همکاری وهماهنگی با سازمانها ،موسسات ،نهادها به منظور برنامه ریزی وپیشبرد اهداف برنامه بهداشت خانواده و برنامه های مربوطه و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط
12- اجرای برنامه های هفته کودک، جمع بندی و انعکاس فعالیت های انجام شده
13- پیگیری موارد ارجاعی غیر طبیعی برنامه تکامل از بیمارستان استان
14- برنامه ریزی ، تعیین اهداف و استراتژی بر اساس نقاط ضعف و قوت در عملکرد برنامه
15- شرکت در جلسات استانی و برگزاری جلسات هماهنگی جهت پرسنل تحت پوشش
شرح وظایف ماما در واحد های محیطی :
1.انجام مراقبتهای پیش از بارداری برای زنان درسنین باروری
2.تشکیل پرونده وانجام مراقبتهای دوران بارداری و پس از زایمان جهت مادران باردار وارجاع خانمهای باردار دارای مشکل با علائم خطر به پزشک
3.درخواست آزمایش تشخیص بارداری برای زنان متقاضی
4.انجام مشاوره تنظیم خانواده (بخصوص مشاوره آ.یو.دی) جهت زنان واجدالشرایط
5.انجام آ.یو.دی گذاری وکنترل دوره ای آن برای زنان تحت پوشش
6.انچام غربالگری سرطان سینه(معاینه پستان زنان گروه هدف)وارجاع درموارد مشکوک
7.انچام غربالگری سرطان سینه وگرفتن نمونه پاپ اسمیر جهت گروه هدف
8.تهیه و درخواست آ.یودی،وسایل گرفتن پاپ اسمیر و مکملها جهت مادران باردار
9.ارائه خدمات مراقبت کودکان زیر 8 سال در منطقه و ارائه مکملها
10.ارائه آموزشهای لازم در خصوص غربالگری سرطانهای شایع زنان (سرویکس و پستان)
11.انجام مشاوره بامادران باردار وارائه آموزش ترویج تغذیه باشیر مادر
12.نظارت برشستشوی صحیح واستریلزاسیون وسایل مورد نیاز اتاق مامایی
13.برگزاری کلاسهای آموزشی برای زنان باردار ومنتظر فرزند
14.جمع بندی آمارفعالیتها و استخراج شاخصهای بهداشتی واحد مربوطه به صورت فصلی
شرح وظایف پرسنل بهداشت خانواده در واحد های محیطی :
 
1.انجام مشاوره تنظیم خانواده و ارائه وسایل پیشگیری از بارداری جهت گروه  پرخطر خانمهای همسردار(49-10 ساله)
2.تهیه و درخواست اقلام پیشگیری از بارداری و مکملها وداروهای مانا
3.ارائه خدمات مراقبت کودکان زیر 8 سال در منطقه و ارائه مکملها
4.اطلاع رسانی سریع مرگهای کودک 59-1 ماهه و مرگ نوزادان (مرکز بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی)
5.ارائه خدمات به گروه سالمندان (60 به بالا) آموزش وکنترل فشارخون آنها
6.ارائه آموزشهای لازم در خصوص غربالگری سرطانهای شایع زنان (سرویکس و پستان) و ارجاع خانمهای میانسال جهت انجام پاپ اسیر و معاینات پستان
7.تشکیل پرونده وانجام مراقبتهای پیش از بارداری ودوران بارداری و پس از زایمان جهت مادران بارداروارجاع خانمهای باردار دارای مشکل با علائم خطر به مرکز بهداشتی – درمانی
8.برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کلیه گروه هدف(کودکان ،سالمندان،میانسالان وزنان واجدالشرایط تنظیم خانواده(10-49سال)
9.مشاهده شیردهی و انجام مشاوره بامادران شیرده وارجاع آنها به مرکز شیردهی درصورت نیازوانجام اقدامات لازم جهت کودکان متقاضی شیر مصنوعی
10.جمع بندی آمارفعالیتها و استخراج شاخصهای بهداشتی واحد مربوطه به صورت فصلی
یکی ازبرنامه های واحدبهداشت خانواده شهرستان برنامه کودکان می باشد که این برنامه نیز شامل سه بخش است :
1- برنامه کودکان سالم ( مربوط به مراقبتهای کودکان سالم زیر 8سال می باشد )
2- برنامه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال ( مانا ) که مربوط به مراقبتهای کودکان بیمارزیر 5 سال می باشد .
3- برنامه مراقبت مرگ کودکان 1تا59 ماهه (مربوط به گزارش دهی و بررسی علل مرگ کودکان دراین گروه سنی می باشد )