معرفی واحداین گروه با هدف افزایش سواد سلامت مردم برای قادرسازی آن ها جهت بهبود و افزایش کنترل سلامت خود و جامعه برآن است تا ضمن هماهنگی با واحدهای درون وبرون بخشی مرتبط سلامت با راهبری مداخلات آموزش سلامت مبتنی بر برنامه پنجم توسعه کشور سبب ارتقای سطح آگاهی، اصلاح نگرش و توسعه رفتارهای سالم در جامعه باشد و در این راستا آشنایی کارکنان با مفاهیم کاربردی آموزش سلامت، به روز نمودن اطلاعات با دراختیار گذاشتن بانک های اطلاعاتی در زمینه مسائل بهداشتی و تامین منابع آموزشی و ایجاد شرایط لازم جهت انجام مشاوره و راهنمایی مراجعین با تاکید بر ترویج شیوه زندگی سالم را از وظایف اصلی خود می نماید.