شرح وظایف واحد
رئوس وظایف واحد تغذیه:
·         مطالعه کیفیت رشد و نمو افراد در جامعه یا گروه های خاص
·         مطالعه و جمع آوری اطلاعات در مورد وضع تغذیه در اجتماعات و گروه های خاص
·         مطالعه و تدوین برنامه های مربوط به هماهنگ ساختن امور تغذیه به منظورجلوگیری از کمبود یااشکالات دیگر
·         تهیه ، تدوین و اجرای برنامه های تحقیقاتی خاص در زمینه درمان یا رژیم،تغذیه و تهیه و اجرای برنامه های خاص تغذیه ای در موقع اضطراری و بروز حوادث
·         نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی تغذیه در سطوح عمومی ،اختصاصی و عالی
·         نظارت بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی
·         انجام امور تغذیه در مراکز بهداشت
·         اجرای برنامه پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ریزمغذیها با تاکید بر ید
·         اجرای برنامه تامین یک وعده غذای گرم در مهد روستاها
·         اجرای برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختر از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری
·         اجرای برنامه بهبود وضع تغذیه کودکان زیر 6 سال
·         اجرای برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای
·         اجرای برنامه بهبود تغذیه مادران
·         اجرای برنامه بهبود تغذیه کودکان
·         اجرای برنامه بهبود تغذیه جوانان، میانسالان و سالمندان